Verklarende begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van een workshop gegeven bij of door Freespirit Horse Art.

Opdrachtgever: de individuele rechtspersoon of een rechtspersoon welke collectief optreed namens een aantal deelnemers dat bij Freespirit Horse Art een workshop reserveert/inkoopt ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van een of meer aspirant deelnemers.

Inschrijving

 • De minimum leeftijd van de cursist is 14 jaar indien zonder begeleiding en onder genoemde leeftijd dient de deelnemer begeleid te worden door iemand van tenminste 16 jaar of ouder.
 • Inschrijving door de cursist of de opdrachtgever is mogelijk via internet door het toezenden van het contactformulier op onze website www.freespirithorseart.com of via een aanvraag in de reserveringsmodule op de website van www. freespirithorseart.com. Een verzoek tot het houden van een workshop kan ook worden gezonden naar freespirithorseart@gmail.com.
 • De overeenkomst voortvloeiend uit de inschrijving treedt in werking als door ondertekende per e-mail een bevestigde reactie is ontvangen.
 • Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. 3 Weken voor aanvang van de cursus krijgt deze de status definitief en is herroeping niet meer mogelijk. Zie voor de kosten hiervoor de Algemene Voorwaarden.
 • Inschrijving van deelname op de locatie van Freespirit Horse Art vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Indien een cursus is volgeboekt ontvangt de cursist tijdig bericht. Besluit de cursist dezelfde workshop met een andere startdatum te willen volgen, dan dient de cursist zich opnieuw in te schrijven, waarbij rekening gehouden dient te worden met een annulering zonder kosten op langer dan 3 weken voor aanvang van de datum waarop de deelnemer zich in eerste instantie op heeft ingeschreven..
 • Door inschrijving geeft de cursist of de opdrachtgever te kennen onze
 • algemene voorwaarden te accepteren.
 • Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per workshopgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. Deze lijst is ter controle van de gegevens en wordt niet verstrekt aan de deelnemers.

Financiële voorwaarden

 • Het deelname/inschrijfgeld dient bij vooruitbetaling middels een overboeking, uiterlijk 3 weken voor aanvang, te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen per cheques, worden niet geaccepteerd.
 • Indien binnen 3 weken voor aanvang de betaling niet is voldaan, wordt vanaf de laatste week € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Freespirit Horse Art is gerechtigd deelnemers bij wanbetaling of niet tijdige betaling van deelnamegelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van de verplichting tot het voldoen van genoemde percentage van 25% aan vergoeding van kosten dan wel het voldoen van de gehele bedrag van deelname.
 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist c.q. de contact persoon die de workshop heeft aangevraagd/gereserveerd en welke de overeenkomst is aangegaan.

Annulering door cursist | opdrachtgever

 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele workshop waarvoor de cursist zich heeft aangemeld.
 • In geval van inschrijving via de website heeft de cursist vanaf de dag van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren met een uiterste annuleringsdatum dat gelegen is op langer dan 3 weken voor aanvang. De cursist kan gedurende deze zeven dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval worden reeds voldane (aan) betalingen gerestitueerd.  Nadat de ontbindingsperiode van zeven dagen is verlopen kan de cursist de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden.
 • Indien de cursist na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de cursist zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.
 • Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een e-mail met een ontvangstbevestiging. E-mail aan freespirithorseart@gmail.com.
 • Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum binnenkomst e-mail.
 • Bij annulering korter dan 3 weken vóór aanvang van de cursus, doch langer dan 7 dagen wordt een percentage van 20% van de inschrijfgelden als administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de cursus is 100% van de workshopprijs verschuldigd.
 • Bij annulering op of na de geplande startdatum van de cursus is de volledige cursusprijs verschuldigd plus € 25,00 administratiekosten.
 • Bij het niet verschijnen van de cursist is de volledige cursusprijs verschuldigd plus 8.50 administratiekosten.
 • Er is geen restitutie mogelijk bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een workshop.

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Freespirit Horse Art.
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freespirit Horse Art
 • Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Kwaliteit

 •  Freespirit Horse Art doet er alles aan een goede kwaliteit van de workshop te waarborgen. Mocht de cursist desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus dan kan de cursist zich schriftelijk wenden tot het management van Freespirit Horse Art.
 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde cursusprijs.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter  worden gebracht.

Algemene voorwaarden

Deze versie is geldig vanaf augustus 2017.